โครงการ Asia Youth International Model United Nation 2018

  • image
  • image
  • image
  • image
วัชรพร ชุ่มเผือก

นางสาวกัญญารัตน์ กลิ่นฟุ้ง และ Ms.Gratia Lourdes Titania นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ แขนงการจัดการโรงแรม เข้าร่วมโครงการ Asia Youth International Model United Nation 2018 หรือ AYIMUN ภายใต้การดำเนินงานของ International Global Network องค์กร NGO ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางสังคม ธุรกิจ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม พัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนทั่วโลกให้มีความเข้าใจต่อโลกปัจจุบันและอนาคต

โครงการ Asia Youth International Model United Nation 2018 หรือ AYIMUN จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับทูตเยาวชนในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และนโยบายระหว่างประเทศทั่วโลก ให้มีโอกาสในการอภิปรายและแบ่งปันมุมมองจากเยาวชนผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ โดยในปี 2561 ได้กำหนดจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัย โรงเรียนที่มือชื่อเสียงในเอเชียเข้าร่วม นางสาวกัญญารัตน์ กลิ่นฟุ้ง และ Ms.Gratia Lourdes Titania นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศชั้นปีที่ 2 ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติและได้รับการตอบรับจากองค์กรดังกล่าวในการเข้าร่วมโครงการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีปรัชญาของหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัยเป็นสากล เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานได้จริงทั้ง ระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่บ่มเพาะสำนึกทางจริยธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเป็นธรรมและความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม

 

Blog Attachment