โครงสร้างหลักสูตร แขนงวิชาการจัดการท่องเที่ยว

1.    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

33 หน่วยกิต

     1.    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (12 หน่วยกิต)

     2.   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

     3.   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

     4.   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9 หน่วยกิต)

2.    หมวดวิชาเฉพาะ

88 หน่วยกิต

     1.    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (วิชาแกน) (24 หน่วยกิต)

     2.    กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (เอก) (33 หน่วยกิต)

     3.    กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาสนใจเฉพาะ) (15 หน่วยกิต)

     4.    หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต)

3.    หมวดวิชาเสรี

6 หน่วยกิจ

รวม

127 หน่วยกิต

Leave us a Comment