โครงการ “ปลูกฟาร์มความคิด”

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
พิทักษ์ ทองเกษม

โครงการ “ปลูกฟาร์มความคิด”การสอนให้เด็กเป็นคนคิดเป็น ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเรามักจะเห็นตัวอย่างอยู่บ่อยๆ ว่ามีเด็กที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้กระโดดตึกตาย หรือเด็กวัยรุ่นฆ่าตัวตายเพราะไม่สมหวังในความรัก หรือคนที่มีการศึกษาและมีหน้าที่การงานสูง ต้องอยู่อย่างหมดหวัง เพราะพ่ายแพ้ต่อปัญหาหนี้สินที่รุมเร้า ที่เป็นเช่นนี้เพราะบุคคลเหล่านี้ขาดทักษะการคิดที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั้งขาดการสื่อสารที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ขาดการจัดระบบความคิด ทำให้ไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ขาดการคิดจำแนกแยกแยะ ขาดการคิดริเริ่มและขาดการคิดดีต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม ซึ่งหาก คนเรามีทักษะในการคิดที่ครบถ้วนเช่นนี้แล้วเชื่อว่าไม่ว่าจะปัญหาน้อยใหญ่ก็จะสามารถใช้ความคิด ในทางที่ถกูต้องเพื่อแก้ปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปได้นนั่นเอง

Blog Attachment

Related Blogs