โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2560

ist_personality_train_2018_14
พิทักษ์ ทองเกษม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและมีทัศนคติที่ดี เข้าใจความต้องการด้านแรงงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการการปรับตัว

Related Blogs