เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านธุรกิจการบิน

พิทักษ์ ทองเกษม

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานด้านธูรกิจการบิน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว โดยมีอาจารย์นุชนันต์สัจจาเฉลียว ต้องรับพร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาให้ข้อมูล 

Leave us a Comment