อ่าน : ประกาศวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เรื่องเครื่องแบบเฉพาะของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 

ชุดสูท สำหรับนักศึกษาชาย

ภาพ ก
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 ภาพ ข เนคไทแดงเข้ม สำหรับนักศึกษาชาย แต่งชุดสูท สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ภาพ ข

เนคไทแดงเข้ม สำหรับนักศึกษาชาย แต่งชุดสูท

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 ภาพ ค ป้ายชื่อ สำหรับนักศึกษาชาย-หญิง ทุกสาขาวิชา

ภาพ ค

ป้ายชื่อ สำหรับนักศึกษาชาย-หญิง ทุกสาขาวิชา

 

ภาพ ง เข็มขัด สำหรับนักศึกษาชาย ทุกสาขาวิชา

ภาพ ง

เข็มขัด สำหรับนักศึกษาชาย

ทุกสาขาวิชา

ภาพ จ ชุดสูท สำหรับนักศึกษาหญิง สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

ภาพ จ

ชุดสูท สำหรับนักศึกษาหญิง

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 ภาพ ฉ ผ้าพันคอ สำหรับนักศึกษาหญิง ทุกสาขาวิชา

ภาพ ฉ

ผ้าพันคอ สำหรับนักศึกษาหญิง

ทุกสาขาวิชา

 ภาพ ช เข็มตุ้งติ้งตรามหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาหญิง

ภาพ ช

เข็มตุ้งติ้งตรามหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาหญิง

 ภาพ ซ เข็มขัดดำ สำหรับนักศึกษาหญิง ทุกสาขาวิชา

ภาพ ซ

เข็มขัดดำ สำหรับนักศึกษาหญิง

ทุกสาขาวิชา

ภาพ ฌ ชุดสูท สำหรับนักศึกษาชาย สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

ภาพ ฌ

ชุดสูท สำหรับนักศึกษาชาย

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

ภาพ ญ เนคไทสีดำ สำหรับนักศึกษาชาย สาขาวิชาธุรกิจการบินสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

ภาพ ญ

เนคไทสีดำ สำหรับนักศึกษาชาย

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

ภาพ ฎ เข็มกลัดปีกลูกโลก สำหรับนักศึกษาชาย-หญิง สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

 

ภาพ ฎ

เข็มกลัดปีกลูกโลก สำหรับนักศึกษาชาย-หญิง

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

ภาพ ฏ เข็มตุ้งติ้งรูปเครื่องบิน สำหรับนักศึกษาชาย-หญิง สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ 

ภาพ ฏ

เข็มตุ้งติ้งรูปเครื่องบิน สำหรับนักศึกษาชาย-หญิง

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

ภาพ ฐ ชุดสูท สำหรับนักศึกษาหญิง สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเ

 

ภาพ ฐ

ชุดสูท สำหรับนักศึกษาหญิง

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

ภาพ ฑ ชุดปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาหญิง สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

ภาพ ฑ

ชุดปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาหญิง

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

ภาพ ฒ

เครื่องหมายแสดงชั้นปี สำหรับนักศึกษาชาย-หญิง

โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน

โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ

ชั้นปีที่ ๑

ชั้นปีที่ ๑

ชั้นปีที่ ๑

ชั้นปีที่ ๒

ชั้นปีที่ ๒

ชั้นปีที่ ๓

Leave us a Comment