นักศึกษาครุศาสตร์ที่รัก

          การเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๔ ได้ดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ครูคิดว่านักศึกษาทุกคนทั้งพี่และน้องจะมีความสุขตามสมควร คนที่จากบ้าน พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง มาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ คงเริ่มปรับตัวได้บ้างแล้ว การเรียนซึ่งต่างจากเดิมจากตอนเรียนระดับมัธยมก็คงมีความเข้าใจวิธีการและสามารถปรับวิธีการเรียนได้ ซึ่งไม่ง่ายนักต้องใช้เวลา ครูอยากบอกว่า การเรียนในคณะนี้นักศึกษามีภาระหนัก จำต้องทำงานการเรียนทั้งในห้องและนอกห้องเรียนโดยที่มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายทั้งที่ออกแบบโดยอาจารย์ผู้สอน หลักสูตร และคณะในภาพรวมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมในการทำหน้าที่ครู ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องทำการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สนใจเอาใจใส่ต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อครูอาจารย์ ต่อวิชาเรียน และต่อสังคม จึงเป็นความรับผิดชอบที่หนัก

       แต่ในความหนักนั้น จะช่วยส่งเสริมและหนุนนำพวกเราไปพบกับความสำเร็จในชีวิต ผู้ทำงานหนัก (ผู้ทำหน้าที่ด้วยความรู้รับผิดชอบ) เท่านั้นจึงจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนมีค่ามหาศาล ดังนั้น จึงต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองเพื่อประโยชน์สุขของทุกชีวิตในสังคม โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพครูอย่างพวกเรา ครูขอเป็นกำลังกาย กำลังใจให้กับลูกศิษย์ทุกคนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทุกประการจนสำเร็จการศึกษา มีงานทำ และทำหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู

       ขณะที่นักศึกษาศึกษาอยู่ที่นี่ นักศึกษามีครูอาจารย์ มีเพื่อน มีพี่ มีน้อง คณะครุศาสตร์ของเราอยู่ด้วยกันแบบพ่อ แม่ พี่ และน้อง เมื่อใครมีอะไรก็จะพูดคุยปรึกษาหารือและช่วยกัน ฉะนั้นพวกเราจึงเป็นครอบครัวที่อบอุ่น หากนักศึกษามีความรู้สึก มีความคิดเห็น มีปัญหาใดๆ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือบอกคนในครอบครัวทุกคนได้ เริ่มตั้งแต่เพื่อนที่สนิท อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ประธานหลักสูตรรองคณบดี คณบดี ซึ่งครูเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังทุกเรื่องราว ขอเพียงแต่เราทุกคนมีความจริงใจ
ต่อกัน

          การจะเข้าถึงการศึกษาที่แท้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สำหรับบางคนก็ไม่ใช่เรื่องยาก การที่คนเราจะมีความจริงใจต่อกันต้องเป็นคนจริง หมายความว่า การคิดการกระทำ การแสดงออกต้องเปิดเผย กล้าหาญไม่เกรงกลัวในการทำความดี ครูอยากเห็นลูกศิษย์ทุกคนมีความองอาจสง่างามทั้งในที่ลับและที่แจ้ง การฝึกฝนตนเองโดยเฉพาะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จึงต้องการการฝึกปฏิบัติอย่างมาก จึงจะสง่างามได้ ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องอาศัยทักษะ ๔ ประการ นี้เป็นสำคัญจึงจะสำเร็จประโยชน์สูงสุด หากนักศึกษาเริ่มมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในตนเอง การศึกษาที่แท้จริงก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าถึงแล้ว

       ครูจะมีบทพิสูจน์พวกเราโดยอาศัย ๔ ทักษะนี้ ก่อนอื่นให้นักศึกษาทุกคนเตรียมความพร้อมต่อไปนี้ก่อนจะถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะเป็นวันประชุมเสวนาทางวิชาการที่ทางคณะจัดขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
          ๑. ทักษะการอ่าน ให้นักศึกษาทุกคนศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาไทย การศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑ การปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ
          ๒. ทักษะการฟัง ขณะที่ฟังอาจารย์สอน ฝึกการคิด วิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณในการฟัง ไม่พูดคุย เมื่อเข้าฟังในหอประชุมวชิราลงกรณก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
          ๓. ทักษะการเขียนบทเรียนทุกครั้งให้กับตนเอง เมื่อเข้าฟังในหอประชุมวชิราลงกรณก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
          ๔. ทักษะการพูด หลังจากที่นักศึกษาถอดบทเรียนแล้วจะได้องค์ความรู้เพื่อไปนำเสนอต่ออาจารย์และเพื่อนๆ ในห้องเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องฝึกพูดเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการได้รับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับการศึกษาองค์รวม

       สุดท้ายนี้ ครูขออำนวยอวยพรให้ลูกศิษย์ อบายมุขทั้งปวง มีจิตใจสะอาด สว่าง สงบ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพครู ขอให้มีความสุข ความเจริญ ขณะที่นักศึกษากำลังฟังอาจารย์สอนให้มีการจดบันทึก ทบทวน และถอด
จากที่นักศึกษาถอดบทเรียนแล้วจะได้องค์ความรู้เพื่อไปนำเสนอต่อทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลจาก

ด้วยรักและปรารถนาดี..จากครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา กันตะวงษ์
คณบดีคณะครุศาสตร์

Leave us a Comment