วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพพุมเรียง

DSC_0754
เจตนัยธ์ เพชรศรี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพพุมเรียง ตามโครงการพุมเรียงโมเดล

 

จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและระดมความคิดในปีการศึกษา 2561 ร่วมกับบริการวิชาการเพื่อศึกษาข้อมูลและศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินโครงการ 9 โครงการประกอบด้วย การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงและท่านพุทธทาส  การส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะมวยไชยาเพื่อการท่องเที่ยว  การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าผมเรียน  การส่งเสริมมหกรรมอาหารพื้นถิ่นพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว  การพัฒนาระบบสื่อความหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลพุมเรียง. การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่พุมเรียง Zero Waste และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

โดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว รับผิดชอบจำนวน 3 โครงการประกอบด้วย การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมี ดร.จีรติ พูนเอียด ดร พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม นายเจตนัยธ์ เพชรศรี รับผิดชอบโครงการ โครงการพัฒนาระบบสื่อความหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลพุมเรียง มีนางสาวเบญญาจริยะวิจิตร นางสาวเกสสิณี ตรีพงษ์พันธ์และนางสาวเพ็ญวิไล แก้วเพชร รับผิดชอบโครงการ และโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว มี ดร.สิญาธร นาคพิน ผศ.ภรณ์พักตรา ศักดา รับผิดชอบโครงการ

นายยอดชาย พันธ์ครุฑ นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุมเรียง มีความยินดี ที่ได้ ร่วมกันพัฒนา การท่องเที่ยวพุมเรียง จากการที่ได้จัดทำความร่วมมือ และสำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ และได้ประสานความร่วมมือกันมาระยะหนึ่ง ทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวของพื้นที่ เป็นที่รู้จักและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สำหรับในปี งบประมาณ 2563 ทางเทศบาลตำบลพุมเรียง จะมีการบูรณาการงบประมาณ เพื่อให้เกิดกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่พุมเรียงเพิ่มมากขึ้น

  

Blog Attachment