วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดโครงการ วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

พิทักษ์ ทองเกษม

วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรให้มีการวิพากษ์และพัฒนาหลักสูตรเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศขึ้น เพื่อให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

ข้อมูลสาขาวิชาธุรกิจการบินเพิ่มเติม : เว็บไซต์สาขาวิชาธุรกิจการบิน

Leave us a Comment