วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อบรมผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว สานต่องานบริการวิชาการหาดนางกำ

nangkam
พิทักษ์ ทองเกษม

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเทียว ลงพื้นที่บริการวิชาการจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวหาดนางกำ เน้นนำไปใช้จริงแก้ปัญหาการสื่อสารพร้อมผลิตสื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 5 ภาษา

DSC 3908

นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การอบรมภาษาอังกฤษในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากทางวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชนหาดนางกำ หลายครั้งและได้ดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนในเรื่องการท่องเที่ยวหาดนางกำ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล การจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปัญหาต่อมาคือ การสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสานงานศูนย์การท่องเที่ยวในการรับลูกค้าชาวต่างชาติ เรือนำเที่ยว ที่ต้องพานักท่องเที่ยวไปยังจุดต่างๆ ที่วางไว้ วิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ให้สามารถสื่อสารได้ โดยวิทยากร อาจารย์ศศิภา ศรีทวี และอาจารย์ณิษา จารุสิริชัย เป็นผู้อบรม นอกจากนั้น วิทยาลัยนานาชาติยังจัดทำสื่อในการให้ข้อมูลพื้นที่ต่างๆ ในรูปแบบสื่อเสียง โดยได้ทดลองใช้ในระยะแรก คือภาษาอังกฤษ และได้ดำเนินการเพิ่มอีก 4 ภาษา คือ ภาษาจีน ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมัน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น

            ในอนาคตสื่อต่างๆ เหล่านี้กำลังดำเนินการให้เป็นคิวอาโค๊ดเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีที่เข้าถึงเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของการอบรมภาษาวิทยาลัยฯ ยังคงต้องเข้าไปเพิ่มเติมคำศัพท์อีกครั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำซ้ำและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจากการทำงานจริงของกลุ่มเรือนำเที่ยว ในวันที่ 29 มีนาคม 2559

Blog Attachment

Leave us a Comment