วนช.ลงพื้นที่บริการวิชาการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based) 40 แหล่งท่องเที่ยว 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 2

ป่าต้นน้ำ น้ำราด
เจตนัยธ์ เพชรศรี

หลังจากได้ผู้ประมูลผ่านระบบพัสดุ และได้รับการอนุมัติจัดทำประชาสัมพันธ์โครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based) ในระยะที่ 2 วิทยาลัยฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้รับงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และวิทยาลัยฯได้กำหนดจัดโครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและสอบทานข้อมูลการท่องเที่ยวตามภูมิศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based) ของจังหวัดดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ๔ จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย โดยมีรายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย ถ่ายภาพนิ่งและบันทึกวีดีโอ พัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และแปลภาษาต่างประเทศ งบประมาณโครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ตามแผนการใช้เงินที่ได้รับอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภายใต้สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคัดเลือกพื้นที่จังหวัดละ 10 แหล่งท่องเที่ยว เมื่อได้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และจัดทำแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบภาพถ่ายและวีดีโอแนะนำ แปลภาษา จัดทำเว็บไซต์  และแอพพลิเคชั่น

พื้นที่จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย ล่องเรือดูโลมานาปะขอ อำเภอบางแก้ว เขาป่าคะนังตะโหมด อำเภอตะโหมด ความเชื่อศรัทธา ชัยบุรีเมืองเก่า พัทลุง อำเภอชัยบุรี  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีเลน้อย อำเภอควนขนุน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบ่อพระดอนทราย อำเภอควนขนุน ชุมชนท่องเที่ยววิถีเกาะนางคำ เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน เขาปู่ ดูวิว ควนไข่หด หลาดสีเขียวชุมชนคนไสประดู่ อำเภอศรีบรรพต ชุมชนบ้านขามสายน้ำมีชีวิต ต.ลำสิน อำเภอศรีนครินทร์ ชุมชนบ้านป่าเล เขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน สวนสละ เขาจันทร์ สไลเดอร์ป่า ชุมชนป่าบอน อำเภอป่าบอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ชุมชนเขารามโรม อำเภอร่อนพิบูลย์  ชุมชนพรหมโลก อำเภอพรหมโลก ล่องเรือชมลำบางปากพนัง อำเภอปากพนัง พิปูน เลกลางเขาเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ อำเภอพิปูน ธรรมชาติ ศรัทธา ลานสกา ช้างกลาง อำเภอลานสกา ป่าชุมชนต้นน้ำวังไทร อำเภอทุ่งสง หมู่บ้านทอกระจูดควนเคร็ง อำเภอชะอวด รถชมเมืองประวัติศาสตร์ 1000 ปี อำเภอเมือง จังหวัด ลู่ล่าสปาโคลน  บ้านแหลม อำเภอท่าศาลา ตำนานแม่เจ้าอยู่หัวเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่

จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย อ่าวทุ่งมหา ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว อ่าวบางสน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ อำเภอเมือง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง บ้านท้องตมใหญ่ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี  บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร อำเภอทุ่งตะโก เกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน แพท่าสะท้อน อำเภอหลังสวน เหวโหลม โฮมสเตย์ อำเภอพะโต๊ะ ชมรมรักษ์เรือใบโบราณ อำเภอละแม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย อุทยานธรรมเขานาในหลวง (ท่องเที่ยวชุมชนตำบลในยวน) อำเภอพนม ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด อำเภอคีรีรัฐ ถ้ำเขาประสงค์ อำเภอท่าชนะ  น้ำตกผาแดง อำเภอชัยบุรี  เมืองโบราณเวียงสระ อำเภอเวียงสระ เขาเทพพิทักษ์ อำเภอบ้านตาขุน อ่างน้ำผุดบางสวรรค์ อำเภอบ้านตาขุน เกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย เกาะเสร็จ อำเภอไชยา และท่องเที่ยวชุมชนตำบลในบาง อำเภอเมือง

หลังจากเสร็จสิ้นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกรวบรวมจัดทำ Application Software เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

Blog Attachment

Related Blogs