วนช.รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 2561

DSC_4918
เจตนัยธ์ เพชรศรี

ในวันที่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องช่อม่วง อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ปราณี เพชรแก้ว รศ.ศศิธร วรรณพงษ์ ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี ดร.เบญจวรรณ คงขน และนางสาวสุภาวดี ใกล้ถิ่น โดยมี ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว พร้อมด้วยรองคณบดีฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน

Blog Attachment