รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

พิทักษ์ ทองเกษม

สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น

ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเตรียมหลักฐานการสัมภาษณ์ ดังนี้

– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
– รูปถ่าย

Leave us a Comment