รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2561 (รอบพิเศษ)

About IST
วัชรพร ชุ่มเผือก

สมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561
  • ประกาศผล วันที่ 13 มิถุนายน 2561
  • ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2561

รายงานตัว (พร้อมชำระค่าลงทะเบียน) วันที่ 20 มิถุนายน 2561

***หมายเหตุ ไม่เคยผ่านการยืนยันสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยใด ๆ และไม่เคยสอบได้สาขาใด ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาก่อน

สาขาที่รับสมัคร

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  คุณสมบัติ  รหัส  จำนวน/คน
สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)  ม.6/เทียบเท่า 5041   20

ดาวน์โหลดสาขาที่รับสมัครเพิ่มเติม [pdf file]

                                    

 

 

Blog Attachment