ประมวลภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

apprentice_concluding
อดิเทพ สุวรรณขำ

ประมวลภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 57 และภาพอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา

Leave us a Comment