ประชุมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษา ไทย-จีน

25620111_190111_0002
พิทักษ์ ทองเกษม

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ให้การต้อนรับ Prof. Ma Junjie ตำแหน่ง Secretary of the party committee พร้อมด้วยผู้ติดตามจาก มหาวิทยาลัยธรณีศาสตร์ (China University Of Geosciences) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางความรวมมือทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น ด้านงานวิจัย ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการสานความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยธรณีศาสตร์ (China University Of Geosciences) สาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ทางวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ทำการทาบทาม Prof. Ma Junjie เป็นที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ของวิทยาลัยอีกด้วย

Blog Attachment