ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (สัญจร) วนช.สมุย

council_summit_samui_22
พิทักษ์ ทองเกษม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (สัญจร) ประจำปี ครั้งที่1/2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย โดยมี ท่าน วิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562 และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในอนาคตต่อไป

Blog Attachment