ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2556 รอบ 2

พิทักษ์ ทองเกษม

ผู้มีสิทธิ์สอบ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 2556 รอบ 2

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2

วันเวลาและสถานที่สอบ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ประกาศผลการสอบ วันที่ 27 มีนาคม 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปีการศึกษา 2556 รอบ 2

                               วิทยาลัยนานชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                

 

ที่

ชื่อ-สกุล

สาขาที่สมัคร

1

 นางสาวนวภรณ์  พังษาวงศ์

 วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

2

 นางสาวเกศกนก ร่มศรี 

 วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3

 นางสาวสุทธิดา อ่อนปล้อง

 วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

4

 นางสาวปิยธิดา สุขานันท์

 ธุรกิจการบิน

5

 นายพงษ์นรินทร์  ดำทุ่งหงษ์

 ธุรกิจการบิน

6

 นางสาวพนิดา สว่างศรี

 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

7

 นางสาวขวัญฤดี  โซ่บุญสิทธิ์ 

 วิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

8

 นางสาวพัชรี  ดีดพิมาย

 วิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

9

 นายสุรศักดิ์  บุญแก้ว

 วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

10

 นายอธิปไตย บุญลอย

 ธุรกิจการบิน

11

 นายไพรสนณ์ สระแก้ว

 ธุรกิจการบิน

12

 นางสาวชฎาพร  ทองจิตต์

 วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

13

 นางสาวสุนิษา สมบัติ

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

14

 นางสาวศิริวรรณ  หิรัญวัฒนสุข

 ธุรกิจการบิน

15

 นายพงษ์เดช  สุขไข่

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

16

 นายอีสเฮาะ สาเลง

 ธุรกิจการบิ่น

17

 นางสาวบุณเรือน  การดี

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

18

 นายสมปราชญ์ ศักดิ์สูง

 ธุรกิจการบิน

19

 นางสาวพิมพกานต์ เพ็งสงค์

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

20

 นางสาวจีรวรรณ์  เจียมผักแว่น

 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

21

 นางสาวเรียวฟาง  สัตยะมุข

 ธุรกิจการบิน

22

 นางสาวณัฐกานต์ กาญจนนิกร

 ธุรกิจการบิน

23

 นางสาวอภิญญา  บุปผาเผ่า

 ธุรกิจการบิน

24

 นายจรูญศักดิ์ จินดาพล

 ธุรกิจการบิน

25

 นางสาวจุฑาลักษ์  มุสิทธิ์มณี

 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

26

 นางสาวยชิษฐา ภักดี

 ธุรกิจการบิน

27

 นางสาวอุรัสยา  ไกรณรา

 ธุรกิจการบิน

28

 นางสาวสุทธิดา  อ่อนปล้อง

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

29

 นางสาววราภรณ์  กุลภักดิ์

 ธุรกิจการบิน

30

 นางสาวสิริมาลัย ไชยชนะ

 ธุรกิจการบิน

31

 นางสาววชิราพร  ศรีวิเชียร

 ธุรกิจการบิน

32

 นายสถาพร สัญกุล

 ธุรกิจการบิน

33

 นายเมธี  พรมใบ

 ธุรกิจการบิน

34

 นางสาวศิรินันต์  ธรรมจิตร์

 ธุรกิจการบิน

35

 นางสาวแสงระวี  สรรค์มฤกษ์สิน

 ธุรกิจการบิน

36

 นางสาวชุติมา  แซ่โย้

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

37

 นางสาวอาภาพร  กุลน้อย

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

38

 นายนคร  เฉลิมไทย

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

39

 นางสาวปรียานุช ศรัทธาพิริยะพงศ์

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม  ครอบ ปวส

40

 นายปรัชญา  ก้อนแก้ว

 ธุรกิจการบิน

41

 นางสาวผุสดี  ยอดแก้ว

 ธุรกิจการบิน

42

 นางสาวมลชนก  ทิพกานนท์

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

43

 นางสาวขวัญรตา  คงจันทร์ษร

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

44

 นางสาวชลนิสา แดงช่วง

 ธุรกิจการบิน

45

 นางสาวมิรันท์ตี  เซ็งยี

 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 ระหว่างประเทศ

46

 นายเผด็จศักดิ์  พรหมสวัสดิ์

 ธุรกิจการบิน

47

 นายพีระพล  สายทอง

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

48

 นางสาวปรียานุช ศรัทธาพิริยพงศ์

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม  ครอบ ปวส

49

 นายสุทธิวัฒน์ ช่วยด้วง

 ธุรกิจการบิน

50

 นายซุลกิฟลี เจ๊ะมาโซ

 ธุรกิจการบิน

51

 นายอิบรอเฮง ปนาแว

 ธุรกิจการบิน

52

 นายตูแวซูฮัยรี ดือราแม

 ธุรกิจการบิน

53

 นางสาวกนกพร สอนนอง

 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 ระหว่างประเทศ

54

 นายกิตติ วังส์ถ่าน

 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 ระหว่างประเทศ

Leave us a Comment