ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

พิทักษ์ ทองเกษม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

สาขาวิชาการท่องเที่ยว สอบสัมภาษณ์ 9.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 4 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อ.เมือง)

สาขาวิชาธุรกิจการบิน และ แขนงการจัดการโรงแรม (ภาษาอังกฤษ) สอบข้อเขียน 9.00 – 10.00 น.
ณ ห้อง 4302 อาคาร 4 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อ.เมือง)

สอบสัมภาษณ์ 10.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 4 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อ.เมือง)

เอกสารรายชื่อ : ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

Blog Attachment

Leave us a Comment