ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เน้นจิตบริการ วิ่งเข้าหางาน

DSC_0014
เจตนัยธ์ เพชรศรี

นางสาววิชชุตา ให้เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวเปิดงานและให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีจิตบริการ เสนอตัวเพื่อทำงานในหน้าที่สถานประกอบการมอบหมาย เน้นย้ำการใช้โทรศัพธ์มือถึอเท่าที่จำเป็นและใช้ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา ได้มอบเกรียรติบัติและกล่าวชื่นชม. นักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ และสโมสรนักศึกษา. ที่ทำหน้าที่ได้ดีอย่างต่อเนื่อง มีจิตอาสา ตลอดจนมีความรับผิดชอบทั้งการเรียนและการทำกิจกรรมไปควบคู่กัน

ในการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้มีสถานประกอบการณ์มาพูดคุยถึงการปฎิบัติตัวในการทำงาน สถานประกอบการณ์ต้องการอะไรจากนักศึกษา ความคาดหวัง และโอกาสที่จะได้ทำงานต่อไป โดย คุณภูมจิตร จิญกาญจน์  ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นของการทำงานในธุรกิจโรงแรม”และ คุณธนดล หนูน้อย Sakai Bar, Khao Lak  ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นของการทำงานในธุรกิจทัวร์” ในครั้งนี้มีนักศึกษา ชั้นปีที่4 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 2561  จำนวน 100คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

 

Blog Attachment