ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557

พิทักษ์ ทองเกษม

ปฐมนิเทศนักศึกษา 2557

กำหนดการ

              โครงการ“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557”

        วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

****************************************************

 

08.00            นักศึกษาใหม่สาขาท่องเที่ยว ลงทะเบียน

พร้อมติดโบว์ขาวม่วงให้นักศึกษาใหม่ โดยพี่ๆสโมสรนักศึกษา

09.00            แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ

10.00            รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนและวัดผล

โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

11.00            รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง งานด้านประกันคุณภาพและการวางแผน สำหรับนักศึกษา

                   โดย รองคณบดีฝ่ายนโยบาย และแผน

12.00            พักเที่ยง

13.00            รับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง แนวการปฏิบัติงานกิจกรรม กฎระเบียบ ทุนการศึกษา

และสวัสดิการสำหรับนักศึกษาที่ควรรู้

โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

14.00            แนะนำทีมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปี 2557

14.30            พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มเรียน

          โดย อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มเรียน

16.30            เสร็จกิจกรรม

 

****************************************************************

Leave us a Comment