นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวรหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเทอมที่ 1/2560

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของเทอมที่ 1/2560
พิทักษ์ ทองเกษม

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของเทอมที่ 1/2560

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวรหัส 56 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของเทอมที่ 1/2560  

วันที่ 15 กันยายน 2560 ณห้อง MSC 7 อาคารวิทยาการจัดการ 2

Leave us a Comment