นศ.ธุรกิจการบิน วนช. ศึกษาดูงานด้านการบิน

inspect_airline_16
พิทักษ์ ทองเกษม

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาธุรกิจการบินอันจะนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต ในระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกลูกเรือ หลักสี่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และฝ่ายช่าง ดอนเมือง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 65 คน

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายด้านการจัดการบริการบนเครื่องบิน โดยครูฝึกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จากนั้นชมอุปกรณ์ฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ทันสมัย และฝึกปฏิบัติการบริการบนเครื่องบินจำลอง (Mock Up) ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Thai Airways Emergency Evacuation Training)  

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการทำการบินในประเทศไทย รวมทั้งประวัติและการก่อสร้างของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากนั้นวิทยากรจากบริษัทท่าอากาศยานไทย นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายโยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผนกและเยี่ยมชมการซ่อมบำรุงอากาศยานในโรงซ่อมอากาศยาน (Hangar) ณ ฝ่ายช่าง ดอนเมือง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้องขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

Blog Attachment