ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สมาร์ททีนไกด์ รุ่นที่ 1 โดย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว”

พิทักษ์ ทองเกษม

 สมาร์ททีนไกด์ รุ่นที่ 1 โดย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม
     18-22 ธันวาคม 2558

สถานที่รับสมัคร
     ชั้น 1 อาคาร 4 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร. 077 913 372 แฟกซ์ 077 913 373

สถานที่ฝึกอบรม
     โรงแรมแก้วสมุย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     และฝึกพากย์ทัวร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี-ประจวบคีรีขันธ์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
     1. มีสัญชาติไทย
     2. กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 5 และ 6 และมีเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป
     3. สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
     หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศก์อื่นๆได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ระเบียบการสมัครและฝึกอบรม
     ระเบียบการรับสมัคร
     – ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมทุกวันในภาควิชาการ
     – ผู้เข้าอบรมต้องสอบภาควิชาการให้ผ่านร้อยละ 75
     – ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้
     – ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าอบรมลากิจและลาป่วย
     – การแต่งกายของผู้เข้าอบรมต้องสุภาพ

ระเบียบการสมัครและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการอบรม

     – รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงภายในวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558
     – วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการอบรม ทาง www.inter.sru.ac.th

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
     1) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
     2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม
     – ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดโครงการ

เอกสารรายละเอียด : กำหนดการและใบตอบรับ สมาร์ททีนไกด์ รุ่นที่ 1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 077 913 372

Leave us a Comment