ขอเชิญร่วมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าโครงการเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Study)

พิทักษ์ ทองเกษม

ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสนใจโครงการเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Study) สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ ตามรายการด้านล่างนี้

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าโครงการเรียนรู้อาเซียน (ASEAN Study)
แบบฟอร์มการสมัคร
ตัวอย่างโครงการ (โครงการเรียนรู้อาเซียน)
ใบรับรองจากผู้ปกครอง

Leave us a Comment