ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 2556

พิทักษ์ ทองเกษม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ2556

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง GA 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ : กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพฯ 2556

Leave us a Comment