กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนสู่การบริการชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบของกิจกรรมเชิงอาสา(Volunteer)

พิทักษ์ ทองเกษม

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์จารีย์ พรหมณะ ได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนสู่การบริการชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบของกิจกรรมเชิงอาสา(Volunteer) ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานบริการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมที่เป็นประโยชย์ต่อชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการ กว่า 20 โครงการในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย ท้องถิ่นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (สมุย)  และจังหวัดใกล้เคียง โดยพื้นที่โครงการประกอบไปด้วยศาสนสถานในชุมชน เช่น วัด มัสยิด  สถานศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถานสงเคราะห์ผู้ไร้ญาติ ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนในหลายพื้นที่

กิจกรรมดังกล่าวนอกเหนือจากเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชย์  ต่อนักศึกษาพัฒนาจิตสำนึกความตระหนักในด้านความเข้าใจมนุษย์ ความสามัคคี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน เกิดการเรียนรู้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ตอบสนองพันธกิจสำคัญของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมประกอบรายวิชาจิตวิทยาบริการประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 2 สาขาธุรกิจการบิน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์จารีย์ พรหมณะ อาจารย์หลักสูตรธุรกิจการบิน

ประมวลภาพและวิดีทัศน์กิจกรรม โดยนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวRelated Blogs