กิจกรรมสำหรับนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนสู่การบริการชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบของกิจกรรมเชิงอาสา(Volunteer)

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์จารีย์ พรหมณะ ได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบการเรีย..