การรับชุดนักศึกษาต้นแบบ เสื้อเฟรชชี่ และอุปกรณ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ วนช.

พิทักษ์ ทองเกษม

การรับชุดนักศึกษาต้นแบบ เสื้อเฟรชชี่ และอุปกรณ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ วนช.

การรับชุดนักศึกษาต้นแบบ เสื้อเฟรชชี่ และอุปกรณ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

1. นักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว และชำระค่าชุดนักศึกษาต้นแบบ สามารถรับชุดได้ในวันที่ 2-3 และ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักจัดการทรัพย์สิน (* นำใบรับชุดมาด้วย)

2. นักศึกษาที่รายงานตัวแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระค่าชุดนักศึกษาต้นแบบ สามารถซื้อชุดได้ในวันดังกล่าว ราคา 1,500 บาท

Leave us a Comment