กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาสนใจเฉพาะ) (15 หน่วยกิต)

ITR0411

ฝรั่งเศสเบื้องต้น

3(3-0-6)

ภาษาที่สาม 2

3(2-2-5)

ภาษาที่สาม 3

3(2-2-5)

ภาษาที่สาม 4

3(2-2-5)

ภาษาที่สาม 5

3(3-0-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITR0304

การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน

3(2-2-5)

ITR2001

อุตสาหกรรมการบิน 1

3(3-0-6)

Leave us a Comment