กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาสนใจเฉพาะ) (15 หน่วยกิต)

ITR0201

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย

3(3-0-6)

ITR0202

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

3(2-2-5)

ITR0203

การจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

3(2-2-5)

ITR0204

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

3(2-2-5)

ITR0205

หลักการจัดการที่พักแรม

3(3-0-6)

ITR0206

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3(2-2-5)

ITR0207

การท่องเที่ยวทางทะเล

3(2-2-5)

ITR0208

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

3(2-2-5)

ITR0209

การจัดการภัยพิบัติสำหรับการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

ITR0210

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

3(2-2-5)

ITR0211

การท่องเที่ยวชุมชน

3(2-2-5)

ITR0212

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

3(2-2-5)

ITR0213

ทรัพยากรท่องเที่ยวของอาเซียน

3(3-0-6)

ITR0214

การจัดการฝ่ายห้องพัก

3(2-2-5)

ITR0215

การดำเนินงานและการจัดการครัว

3(2-2-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITR0304

การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน

3(2-2-5)

ITR2001

อุตสาหกรรมการบิน 1

3(3-0-6)

Leave us a Comment