กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (เอก) (33 หน่วยกิต)

ITR0301

การบริหารความเสี่ยงสำหรับสายการบิน

3(3-0-6)

ITR0302

ทรัพยากรบุคคลในธุรกิจการบิน

3(3-0-6)

ITR0303

ระบบสารสนเทศในธุรกิจการบิน

3(2-2-5)

ITR0304

การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน

3(3-0-6)

ITR0305

การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น

3(2-2-5)

ITR0306

การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน

3(2-2-5)

ITR0307

กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน

3(3-0-6)

ITR0308

การตลาดในอุตสาหกรรมการบิน

3(3-0-6)

ITR0309

การจัดการอาหารสำหรับสายการบิน

3(3-0-6)

ITR0310

การสัมมนาธุรกิจการบิน

3(2-2-5)

ITR0311

การวิจัยในธุรกิจการบิน

3(2-2-5)

Leave us a Comment