กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (เอก) (33 หน่วยกิต)

ITR0101

การจัดการธุรกิจการนำเที่ยว

3(2-2-5)

ITR0102

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3(2-2-5)

ITR0103

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3(2-2-5)

ITR0104

การบัญชีและการเงินสำหรับอุตสาหกรรมบริการ

3(3-0-6)

ITR0105

โลจิสติกต์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(2-2-5)

ITR0106

การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว

3(2-2-5)

ITR0107

นโยบายและวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3(2-2-5)

ITR0108

สัมมนาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(2-2-5)

ITR1009

การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(2-2-5)

BEN0205

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

BEN0208

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

3(2-2-5)

MMK0414

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(3-0-6)

Leave us a Comment