กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (วิชาแกน) (24 หน่วยกิต)

ITR0001

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

ITR0002

จิตวิทยาบริการ

3(3-0-6)

ITR0003

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

3(3-0-6)

ITR0004

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม

3(3-0-6)

ITR0005

หลักการมัคคุเทศก์

3(2-2-5)

ITR0006

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

ITR0007

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(3-0-6)

ITR0008

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(3-0-6)

Leave us a Comment