กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (วิชาแกน) (24 หน่วยกิต)

ITR0001

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

3(3-0-6)

ITR0002

จิตวิทยาบริการ

3(3-0-6)

ITR0009

ศิลปะการต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

3(3-0-6)

ITR2001

อุตสาหกรรมการบิน 1

3(3-0-6)

ITR2002

อุตสาหกรรมการบิน 2

3(3-0-6)

ITR2003

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบิน 1

3(3-0-6)

ITR2004

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบิน 2

3(3-0-6)

ITR2005

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบิน

3(3-0-6)

Leave us a Comment