กรมการท่องเที่ยวอนุมัติหลักสูตรให้วิทยาลัยนานาชาติฯ จัดอมรมมัคคุเทศก์ต่างประเทศ (เฉพาะพื้นที่) รุ่น 2

พิทักษ์ ทองเกษม

กรมการท่องเที่ยวอนุมัติหลักสูตรให้วิทยาลัยนานาชาติฯ จัดอมรมมัคคุเทศก์ต่างประเทศ (เฉพาะพื้นที่) รุ่น 2

นายธนาวิทย์  บัวฝ้าย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า ในปี 2557 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อบริการวิชาการ มาจำนวน 1,800,000 บาท เพื่อใช้ในงานบริการวิชาการ โดยจัดอบรมมัคคุเทศก์ คาดว่าจะได้ถึง 3 รุ่น ขึ้นอยู่กับระยะเวลา และการอนุมัติหลักสูตรของกรมการท่องเที่ยว

นางสาวเกสินี ตรีพงศ์พันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และจัดทำหลักสูตรการอบรม กล่าวว่า สำหรับการอบรมมัคคุเทศก์ต่างประเทศ(เฉพาะพื้นที่) ทางวิทยาลัยฯได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อส่งให้กรมการท่องเที่ยวอนุมัติหลักสูตรก่อนการอบรม เพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดการอบรมและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับการอบรมทุกครั้ง  สำหรับในปี 2557 วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติหลักสูตรการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำหนดให้มีการอบรมในวันที่ 17-28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รายละเอียดการรับสมัคร : รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ รุ่นที่ 2

Leave us a Comment